Examenstillstånd för den nya tandhygienistexamen

Här kommer UKÄ fortlöpande att informera om hur myndigheten avser att handlägga ansökningar om tillstånd att utfärda den föreslagna tandhygienistexamen.

Regeringen har föreslagit att kraven för tandhygienistexamen ska ändras. Omfattningen föreslås öka från 120 till 180 högskolepoäng, vilket motsvarar ett års heltidsstudier. Förslaget innehåller även nya och reviderade mål i examensbeskrivningen. Mot bakgrund av detta gör regeringen bedömningen att kraven ändras så pass mycket att även de som idag erbjuder utbildningen behöver ansöka om tillstånd att utfärda den nya examen.

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 och tillämpas på utbildning som bedrivs och examina som utfärdas efter 1 juli 2019. Detta innebär att eventuella prövningar inte kommer att rymmas inom vår ordinarie tidplan för tillståndsprövningar. Handläggningen av sådana ansökningar kommer därför att behöva anpassas. Vår ambition är att vara startklara om och när förslaget blir verklighet.

På den här webbsidan kommer vi fortlöpande att informera om hur vi planerar att handlägga tillståndsprövningar för den föreslagna tandhygienistexamen.